Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK 
  
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir. 
  
Kapsam
  
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve
tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da
ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır. 
  
             (2) Bu Yönetmelik hükümleri; 
             a) Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili, 
             b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili, 
             c) Halka açık telefon kullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen, 
             ç) Taşınmaz satış, kiralama ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili, 
             d) Artırma veya eksiltme yoluyla akdedilen, 
             sözleşmelere uygulanmaz. 
             (3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeler ile 9 uncu maddenin birinci fıkrası; 
  
a) Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde
tüketicinin meskenine veya iş yerine götürülmesine ilişkin, 
  
b) Seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının
belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği, 
  
sözleşmelere uygulanmaz.
  
Dayanak
  
MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 9/A ve 31
inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
  
Tanımlar
  
MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
  
             a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 
             b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
             c) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, 
             ç) Kredi veren: İlgili mevzuat gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu
ve finansman şirketlerini, 
             d) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses,
görüntü ve benzeri gayri maddi malları, 
             e) Mesafeli sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve
tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi ya da
ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, 
             f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye
hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, 
             g) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal
sunan gerçek veya tüzel kişileri, 
             ğ) Sürekli veri taşıyıcısı: Tüketicinin, kendisine kişisel olarak gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun
olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini sağlayan ve kaydedilen bilgiye aynen ulaşılmasına
imkân veren her türlü araç veya ortamı, 
             h) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan 
gerçek ya da tüzel kişiyi, 
             ı) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet
gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı, 
             ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 
Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Genel Düzenlemeler 
             Ön bilgiler ve bilgilendirme formu 
  
             MADDE 5 − (1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce aşağıdaki bilgilerin tamamını
içerecek şekilde açık, anlaşılır ve kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından
bilgilendirilir. 
             a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri. 
             b) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri. 
             c) Tüm vergiler dahil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı. 
             ç) Varsa teslim masrafları. 
             d) Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler. 
             e) Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağı. 
             f) Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanmadığı durumlarda, bu
iletişim aracının kullanılması nedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti. 
             g) Mal veya hizmete ilişkin fiyat dahil taahhütlerin geçerlik süresi. 
             ğ) Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu
hallerde söz konusu sözleşmenin asgari süresi. 
             h) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan borç ilişkilerinin feshedilme şartları. 
             ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal
sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici
sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi. 
                (2) Satıcı veya sağlayıcı, mallar için sözleşme konusu mal tüketiciye ulaşmadan, hizmetler için de
sözleşmenin ifasından önce makul bir sürede, birinci fıkrada yer alan bilgilerin tamamını içeren bilgilendirme formunu
yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısı vasıtasıyla tüketiciye ulaştırmak zorundadır. Telefon gibi sözlü uzaktan
iletişim araçlarının kullanıldığı durumlarda, satıcı birinci fıkrada yer alan bilgilerin tamamını içeren bilgilendirme
formunu en geç mal teslimi sırasında tüketiciye teslim etmek zorundadır. 
             (3) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet
ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari
amaçlarla verildiğinin belirtilmesi zorunludur. 
             (4) Telefon gibi sözlü uzaktan iletişim araçlarının kullanılması durumunda, ayrıca her görüşmenin başında
satıcı veya sağlayıcının kimliğinin ve görüşmenin ticari amacının tüketiciye açık bir şekilde bildirmesi zorunludur. 
             Ön bilgilerin teyidi 
             MADDE 6 − (1) Tüketici, 5 inci maddede belirtilen ön bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe
satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine 
elektronik ortamda yapılır. 
             Cayma hakkı 
             MADDE 7 − (1) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre
içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. 
             (2) Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren,
diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. 
             (3) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,
cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden
itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5 inci ve 6
ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen
yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma
hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi
yeterlidir. 
             (4) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. 
             a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri. 
             b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler. 
             c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri
gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların
teslimine ilişkin sözleşmeler. 
             ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına
ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 
             d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 
             e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler. 
             f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin
sözleşmeler. 
             (5) Tüketiciye, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya sağlayıcı veya onunla işbirliği içinde olan
bir üçüncü kişi tarafından kredi verildiği mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin bu maddedeki hükümler dâhilinde cayma
hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz
konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.
Tarafların karşılıklı iade yükümlülükleri saklıdır. 
Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları  
             MADDE 8 − (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan
her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla
yükümlüdür. 
             (2) Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının
kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan
kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat
kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz. 
              
Sözleşmenin ifası 
             MADDE 9 − (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, satıcı veya sağlayıcı, tüketici tarafından kendisine
siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde sipariş konusunu ifa eder. Bu süre tüketiciye daha önceden
yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. 
             (2) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde tüketicinin bu
durumdan haberdar edilmesi ve ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç on
gün içinde kendisine iade edilmesi gerekir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin
imkansızlaşması olarak kabul edilmez. 
             (3) Satıcı veya sağlayıcı, aşağıdaki şartları sağlaması halinde tüketiciye eşit kalite ve fiyatta başka bir mal
veya hizmet tedarik edebilir.  
             a) Sözleşmede kararlaştırılmış olması. 
             b) Haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması. 
             c) Tüketicileri açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması. 
 
Sipariş edilmeyen mal ve hizmetler 
             MADDE 10 − (1) Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; mal veya hizmetin
kullanılması veya tüketilmesi hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri süremez. Bu
hallerde tüketicinin sessiz kalması, sözleşmenin kurulmasına yönelik bir kabul beyanı olarak yorumlanamaz ve
tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. 
             Kartla ödeme 
             MADDE 11 − (1) Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile
harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde
kullanılması halinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve
26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem
yapılır. 
             Bilgilerin saklanması ve ispat yükümlülüğü 
             MADDE 12 − (1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bilgilendirilmesine ve cayma hakkını kullanabilmesine ilişkin
sistemi kurmak ve yazılı, sesli veya elektronik ortamdaki bu bilgileri üç yıl boyunca saklamakla yükümlüdür. 
             (2) Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan
hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.